De Fondation Bernheim zet haar strategie voort in 2021-2024

De emancipatie en integratie van jongeren blijven centraal staan in haar activiteiten

Het jaar 2020 was voor de Bernheimstichting een gelegenheid om haar acties grondig te evalueren in het licht van de context waarin ze zich afspelen. Tijdens zijn vergadering van 26 november 2020 heeft de raad van bestuur van de stichting het strategisch plan 2021-2024 gevalideerd.

Gelet op de huidige maatschappelijke context, gekenmerkt door toenemende ongelijkheid, slinkende sociale cohesie, hardnekkige armoede en de grootschalige uitsluiting van de arbeidsmarkt van sommige categorieën van jongeren – uitdagingen die nog verscherpt worden door de huidige crisis –, zet de Fondation Bernheim in op continuïteit.  Ze zal haar activiteiten ten gunste van de emancipatie en de integratie van jongeren in Brussel voortzetten en daarbij prioriteit geven aan jongeren die afkomstig zijn uit een kansarm milieu en/of leven in een kwetsbare situatie.

De acties van de stichting hebben tot doel om jongeren een alomvattende ondersteuning aan te bieden zodat ze zich op een positieve manier kunnen integreren in de samenleving (op sociaal en professioneel vlak) dankzij de ontwikkeling van hun vermogen om een project voor zichzelf op te bouwen en de middelen te benutten die hun omgeving hun biedt. Het is belangrijk dat jongeren optimaal vaardigheden verwerven zodat ze hun burgerschap ten volle kunnen beleven en hun plaats kunnen vinden in een multiculturele samenleving die voor veel hedendaagse uitdagingen staat.

De doelstellingen kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdlijnen die zowel emancipatie als integratie betreffen:

  • Een kritische geest ontwikkelen en zich kunnen uitdrukken
  • Emancipatie en openheid ten aanzien van de ander
  • Zich engageren in het sociale leven en in de democratische ruimte
  • Een beroepsproject vastleggen, ontwikkelen of er toegang toe krijgen

Om de jongeren van de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, werd er een reeks interventiegebieden geïdentificeerd, van formeel tot informeel onderwijs en transitieplekken.

Ten slotte heeft de Fondation Bernheim de rol die zij ten opzichte van haar partners kan spelen verruimd door hun een niet-financiële begeleiding aan te bieden die de werking van de partnerorganisaties kan versterken.

Komt uw project overeen met onze actiegebieden? Voorbereiding van uw financieringsaanvraag.
Ontdek de initiatieven die door de Stichting worden ondersteund!