Maatschappelijke integratie

Jongeren aanmoedigen om hun burgerzin te ontwikkelen door expressie, openheid en betrokkenheid te stimuleren.

Persoonlijke groei, professionele perspectieven en de ontwikkeling van burgerzin zijn van bepalend belang voor het 'positieve' toekomstperspectief van elke jongere. De Stichting spitst haar actie toe op drie hoofdgebieden, zowel in het formele als het informele onderwijs en overgangsgebieden.

Een kritische geest ontwikkelen en zich uiten

In de wereld van vandaag is het ontwikkelen van een kritische geest een grote uitdaging geworden bij de totstandkoming van een identiteit als zelfstandige jongere en volwassene. Weten hoe je je moet uitdrukken en gehoord worden, is een van de vectoren die het mogelijk maken dat iemand erkenning krijgt en zijn plaats in de maatschappij vindt. De Stichting wil steun bieden aan de dynamiek en aan de projecten die jongeren helpen bij het verwerven van kritische zin en bij het uiten van hun mening, buiten hun gebruikelijke kringen om en via de meest geschikte kanalen (media, sociale netwerken, openbare spreekbeurten, politieke of burgerbijeenkomsten, ...).

Emancipatie en de openheid tegenover anderen (samenleven)

De Brusselse jeugd is rijk en fragiel in haar diversiteit, en het parcours van de jongeren is niet altijd lineair. In die context vereist beter kunnen en/of willen samenleven in de eerste plaats de bereidheid om vooroordelen, angsten en clichés omtrent verschillen te overstijgen. Jezelf en anderen beter leren kennen is een van de essentiële stappen om dit te bereiken. De Stichting wil een dynamiek ondersteunen die erop gericht is jongeren te helpen bij het opbouwen en verdedigen van een stad die meer inclusief en bevredigend is voor iedereen.

Betrokkenheid bij het sociale en democratische leven

Als jonge burger gaat het niet langer alleen om het volgen van "klassieke" paden: het vinden van een baan, huisvesting, stemmen, het stichten van een gezin. Er zijn nu veel meer wegen die leiden naar zelfstandigheid en een plaats in de maatschappij. Over de hele wereld komen er alternatieve vormen van maatschappelijke emancipatie tot ontwikkeling die jongeren stimuleren om hun positie als burger in te vullen op de manier die het beste bij hen past. De Stichting wil projecten ondersteunen die met name jongeren in staat stellen hun plaats als burgers ten volle in te nemen door hen te helpen bij het opzetten van (of zich in te zetten voor) sociale projecten en maatschappelijke vraagstukken, door hen te laten ontdekken en door hen te betrekken bij het huidige democratische proces, dan wel de kans te geven om nieuwe processen te bedenken.

Stemt uw project overeen met onze actieterreinen? Voorbereiding van uw financieringsaanvraag.

Ontdek de initiatieven die door de Stichting worden ondersteund!